- Regulamin

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regilamin, zwany dalej regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy SztukArt oraz warunki umowy zawartej z usługobiorcą.

2. Poprzez usługodawcę rozumie się firmę SztukArt KATARZYNA SZTUKA z siedzibą na ul. Chmielowej 10 95-200 Pabianice NIP 731-18-70-273, REGON 369703916

3. Poprzez usługobiorcę rozumie się osobę, która złożyła i opłaciła zamówienie na wybraną usługę lub produkt.

4. Strony zawierają umowę poprzez złożenie i zrealizowanie zamówienia za pomocą pocztę e-mail.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez usługodawcę usługi na rzecz usługobiorcy. Szczegóły usługi określone zostają za pomocą poczty e-mail.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1.Umowa zostaje zawarta z chwilą opłacenia przez usługobiorcę zamówienia w całości, bądź części, krórą stanowi wymagana zaliczka.

2.Umowa zostaje rozwiązana w chwili zakończenia realizacji zamówienia i udostępnienia zamówionych usług lub produktów usługobiorcy.

3.Umowa zostaje rozwiązana w przypadku braku kontaktu ze strony usługobiorcy w przeciągu 30 dni od wpłaty przez usługobiorcę całości lub części określonej kwoty.

4.Umowa zostaje rozwiązana w przypadku, kiedy realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn nie zależnych od usługodawcy. Usługodawca zobowiązany jest poinformować usługobiorcę niezwłocznie po zaistnieniu takiej przyczyny usługobiorcę.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz usługobiorcy usług zgodnie z określonymi szczególami.

2. Usługodawca zobowiązuje się do informowania usługobiorcy o postepach w realizacji jego zamówienia.

3. Usługodawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po jego realizacji i otrzymania zapłaty za dane zamówienie, jednak nie później niż w przeciągu 7 dni.

OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca oświadcza że wszystkie podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i aktualne.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do udostępnienia na prośbę usługodawcy wszystkich informacji, które mogą być niezbędne do realizacji przez usługodawcę zamówionej usługi

3. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację informacji o projektach wykonanych przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy, w materiałach promocyjnych i reklamowych usługodawcy, w tym m.in. na stronie www.sztukart.com.pl Publikacja może zawierać takie dane jak nazwa firmy usługobiorcy oraz poglądowy obraz grafiki wykonanej przez usługodawcę.

PŁATNOŚCI

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia prac nad realizacją zamówienia dopiero w momencie otrzymania od Usługobiorcy kwoty określonej w zamówieniu jako zaliczki.

2. Usługodawca podaje wysokość wymaganej zaliczki w szczegółach każdego zamówienia na adres E-Mail Usługobiorcy.

3. Strony mogą wspólnie ustalić inną wysokość zaliczki

4. Kwota zaliczki nie podlega zwrotowi, jeśli Umowa została rozwiązana z winy Usługobiorcy.

5. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Usługodawcy lub braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy – Usługobiorcy przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty na rzecz Usługodawcy.

6. Wszelkie płatności dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy. Numer rachunku bankowego, przesyłanym na adres E-Mail Usługobiorcy.

7. Wpłata zaliczki lub całej kwoty przez usługobiorcę, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów danego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.sztukart.com.pl

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.