- Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest SztukArt KATARZYNA SZTUKA z siedzibą przy ulicy Chmielowej 10 95-200 Pabianice
NIP 731-18-70-273 REGON 369703916, właściciel serwisu www.sztukart.com.pl

2.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i otrzymania zamówionych usług.

3.

Przekazane dane osobowe obejmują m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
Dodatkowo do wystawienia faktury przekazane muszą być dane: nazwa firmy, adres jej siedziby, numer NIP

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. firmy kurierskie.

5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba że Pan/Pani wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do oranu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2018r., poz 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1).